Lượt hiện có: -

Số lượt đã triệu hồi: -

Tên nhân vật: -

BXH lượt triệu hồi

STTTên nhân vậtLượt triệu hồi

BXH tốc độ triệu hồi

STTTên nhân vậtThời gian hoàn thành
Game SG140