Gia nhập cộng đồng thám hiểm
Sự kiện 1
Xác nhận
Loan tin ra mắt
Sự kiện 3
Xác nhận
Loan tin trailer
Sự kiện 2
Xác nhận
Vote app 5*
Sự kiện 4
Xác nhận
Game SG140